Hướng Dẫn Share Quyền Quản Trị Analytics

Tác giả: sundigi15 Tháng Chín, 2021

Bước 1: Vào https://analytics.google.com/ đăng nhập email quản trị analytics của web => Chọn web cần share quyền quản trị => Chọn Quản trị

Share Quyền Quản Trị Analytics

 

Bước 2: Chỗ tài khoản chọn Quản lý người dùng cấp tài khoản

Share Quyền Quản Trị Analytics

Bước 3: Bấm Thêm người dùng

Share Quyền Quản Trị Analytics

Bước 4: Nhập email cần share quyền quản trị – [email protected] => Tick 3 quyền Chỉnh sửa, Cộng tác, Đọc và Phân tích => Bấm “Thêm”

Share Quyền Quản Trị Analytics

Có thể bạn cần