Hướng Dẫn Share Quyền Quản Trị Google Console

Tác giả: sundigi15 Tháng Chín, 2021

1. Đăng nhập vào https://search.google.com/search-console bằng email quản trị web => Chọn web cần share quyền quản trị => Cài đặt

Google Console

 

2. Click “Người dùng và quyền”

Google Console

3. Click “Thêm người dùng”

Google Console

4. Nhập email [email protected] + Quyền Đầy đủ => Thêm

Google Console

Có thể bạn cần